Skoleskyss

 

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer. Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem. Som hjem eller bosted regnes vanligvis elevens folkeregistrerte adresse. Det er denne adressen som fastsetter hvilken skole som er elevens nærskole.
 

Særlige regler – foresatte søker og laster opp aktuelle vedlegg i Visma Flyt skole
Elever med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også som følge av sykdom eller skade få skoleskyss dersom fastlegen mener det er nødvendig. Legeattest og tilleggsopplysninger (Skjema A) lastes opp i Visma Flyt skole.

Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til ett, eller begge bostedene. Det gjelder skyss i et fast mønster til og fra skolen, og ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. Tilleggsopplysninger (skjema B) fylles ut med underskrift fra begge foresatte, og lastes opp i Visma Flyt skole.
Pålogging Visma Flyt skole 

Elever som har fått innvilget skoleplass utenfor skolekretsen, kan søke skolen om skoleskyss 
Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan ha rett til skoleskyss. Med bakgrunn i Trafikksikkerhetsplan for Sortland kommune, 2018-2021, er det utarbeidet kommunale retningslinjer for saksbehandling av søknader om skoleskyss. (DOCX, 50 kB)
I tilknytning til retningslinjene er det gjort en konkret vurdering av hvilke veistrekninger i kommunen som vurderes som farlig eller vanskelig skolevei. Oversikten framgår i en matrise som vedlegg til retningslinjene (PDF, 284 kB). Ved behandling av søknader om skoleskyss, med begrunnelse i farlig eller vanskelig skolevei, legges vurderingen som framgår i matrisen til grunn.

 

Vedtaksmyndighet
Av lovverket framgår det at det er kommunen som skal fatte vedtak i saker som gjelder:
§ 7-1: Rett til skyss pga.særlig farlig eller vanskelig skolevei
(hvis avstanden er kortere enn grensen på 4 (2) km).
§ 7-3: Rett til skyss pga. nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skade.
Udir-2-2019: Rett til skyss ved delt bosted

Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet i alle andre skoleskyssaker.
 

Har du som foresatt spørsmål om skoleskyss, kan du kontakte skolen der ditt barn er elev. Søknad om skoleskyss sendes til skolen hvor barnet er elev.

Søknad om skyss ved farlig skolevei eller avstand (DOCX, 34 kB)

► Søknad om skyss ved nedsatt funksjonsevne (PDF, 121 kB)
Tilleggsopplysninger og bekreftelse fra foresatte

► Søknad om skyss ved delt bosted (PDF, 124 kB)
Tilleggsopplysninger og bekreftelse fra foresatte

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
47462694