Skoleskyss

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. trinn er grensen for skoleskyss to kilometer. Elever kan også ha rett til fri skoleskyss på bakgrunn av særskilte behov.

Her får du mer informasjon om hvordan du søker, og hvilke retningslinjer som gjelder for skoleskyss i Sortland kommune. Du må søke om fri skoleskyss for hvert skoleår for særlig farlig skolevei og særskilte behov. For avstandssøknader søker du før start på barneskolen og før start på ungdomsskolen.

Har eleven rett på fri skoleskyss?

Eleven har rett til fri skoleskyss dersom èn eller flere av vilkårene under er oppfylt. Skyss innvilges til skolestart og fra skoleslutt. Det gis ikke skyss til og fra SFO.

Reiselengde minimum 2 km eller 4 km

 • Eleven må bo minimum 4 km fra skolen for å få rett til fri skoleskyss hvis eleven går i 2. - 10. trinn. 
 • Eleven må bo minimum 2 km fra skolen for å få rett til fri skoleskyss hvis eleven går i 1. trinn. 

 

Særskilte behov

 • Elever som trenger skyss på grunn av nedsatt funksjonsevne, skade eller sykdom, kan ha rett til fri skoleskyss. 
 • Både varig og midlertidig funksjonsnedsettelse må dokumenteres med en skriftlig erklæring tilsvarende legeerklæring. I erklæringen må det begrunnes hvorfor du trenger fri skoleskyss, hvilken type skyss du trenger og tidsrom for skoleskyssen. 

 

Særlig farlig skolevei

 • Eleven kan ha rett til fri skoleskyss hvis skoleveien anses som særlig farlig eller vanskelig. Eleven må da bo mindre enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2-10 trinn) fra skolen.
 • Det gjøres en objektiv vurdering av veien i hvert enkelt tilfelle. Som grunnlag for vurderingen bruker vi denne matrisen. (PDF, 284 kB)
 • Det gjøres en subjektiv vurdering av den enkelte elevs forutsetninger for å ta seg fram på den aktuelle skoleveien.

 

Delt bosted

 • Dersom du har to bostedsadresser, kan det gis skoleskyss til en eller begge adresser dersom de øvrige kriteriene for fri skoleskyss er oppfylt, og det er et fast og forutsigbart skyssopplegg.
 • Det gis ikke fri skoleskyss til enkeltbesøk. 
 • Endring av skyssopplegget for en kortere periode må søkes om til skolen.

 

Hvordan søker du om fri skoleskyss?

Du må søke om fri skoleskyss for hvert skoleår for særlig farlig skolevei og særskilte behov. For avstandssøknader søker du før start på barneskolen og før start på ungdomsskolen.

Søknad gjøres som hovedregel i foresattportal til Visma Flyt skole, for elever ved Jennestad montesorriskole benyttes manuelt søknadsskjema som sendes til skolen.

Om grunnlaget for søknaden endres (eks. flytting), må du alltid søke til skolen om endringen, slik at retten til fri skyss kan vurderes på nytt.

Søknad foresattportal:

 1. Logg in enten ved å logge inn på appen og bruke lenken til webversjonen eller ved å logge inn https://foresatt.visma.no/sortland
 2. Klikk på ‘Søknad om skoleskyss’ for å starte søknadsprosessen.
 • Generell informasjon
  • Info fra kommunen
 • Årsak og begrunnelse 
  • Felt for å velge årsak til søknaden. Informasjonsikonet viser relevant info kommunen har lagt inn
  • Felt for å skrive inn begrunnelse for søknaden, inntil 2000 tegn
  • Mulighet for å laste opp vedlegg
 • Kontroll av skjema
  • Kontroll av innlagte opplysninger
  • Innsending

Manuell søknad

Hva er fristen for å søke om skoleskyss?

Fristen er som hovedregel 10. mars. Hvis grunnlaget for skoleskyss endres, søker en så fort som mulig.

Skysskortet

For elever som er innvilget skyss med buss:

Om skysskortet

 • Skysskortet er ditt personlige reisebevis.
 • Skysskortet gjelder for reise mellom hjem og skole – 2 reiser per dag.

 

Nye skysselever

 • Du får utdelt skysskort på skolen en av de første skoledagene.
 • Hvis du søker i løpet av skoleåret vil skysskortet være klart 2 til 3 uker etter innvilget søknad.
 • Skolen kan skrive ut midlertidig skyssbevis.

 

Tidligere skysselever

 • Ta vare på skysskortet fra forrige skoleår.
 • Skysskortet skal brukes alle årene du er skysselev, også hvis du bytter skole.

 

Mistet kort

 • Har du mistet eller ødelagt skysskortet, må du si fra på skolen, slik at du får tildelt midlertidig skyssbevis, inntil nytt kort er laget.
Klage på skoleskyss.

Klager på skoleskyssen sendes til skolen som eleven går på.

 • Er det en klage på vedtaket vil det gjøres en ny vurdering før det eventuelt sendes over til klagebehandling hos Statsforvalteren i Nordland.
 • For elever som har skyss grunnet avstand, men der foreldrene mener at skysstilbudet ikke er forsvarlig nok, må det sendes klage på avstandsbasert skoleskyss til skolen som da sender det til Nordland fylkeskommune for behandling.
 • Er det andre typer klager, vil skolen ta opp forholdet med transportør.
Hva må jeg legge ved søknaden?

Ved særskilte behov:

 

Delt bosted

 

Har du som foresatt spørsmål om skoleskyss, kan du kontakte skolen der ditt barn er elev. 

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
47462694