Byggesøknad for fagfolk

For en enklere og digital byggesøknadsprosess, kan du benytte deg av digitale søknadsløsninger. Tjenestene veileder deg gjennom stegene i søknadsprosessen for å oppnå en komplett byggesøknad.

Ved mottak av komplett søknad tilgodeses søker med et fratrekk i gebyrsatsen på kr 1000,-.

Digitale løsninger for byggesøknad

Du kan også sende inn byggesøknaden manuelt.

Hva skal/kan en søknad inneholde?
 • Selve byggesøknaden
 • Følgebrev; redegjørelse for tiltaket
 • Dispensasjon iht. pbl. § 19-2
 • Nabovarsel for både bygge- og dispensasjonssøknad
 • Melding om mangler, endringer og opphør av ansvarsrett
 • Målsatt situasjonskart. Kartet må vise ledningsnett, og utskriften må ikke være eldre enn ett år. 
 • Målsatte tegninger i målestokk 1:100 eller 1:50 (plan, snitt og fasader). Ved endring av eksisterende bygg, må det legges ved ett sett som viser dagens bygg og ett sett som viser bygget med påbygg eller tilbygg. 

Mottakskontroll

Når søknaden er mottatt av kommunen, vil saksbehandler foreta en kontroll for å sjekke at den er komplett. 

Påfølgende søknader

Igangsettingstillatelse
Når byggeprosjektet har fått en rammetillatelse, må ansvarlig søker sende inn søknad om igangsettingstillatelse. Du kan søke om igangsetting for hele eller deler av byggeprosjektet.

Endringstillatelse
Når byggeprosjektet har fått en tillatelse og du ønsker å gjøre endringer, kan du søke om endring av tillatelsen.

Midlertidig brukstillatelse
Hvis det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk byggverket, kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest
Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. I motsetning til veiledningstime som kan bookes, medfører forhåndskonferanse referatplikt.

 

Forhåndskonferanse bestiller du via e-post
Merk e-posten med "(gårds- og bruksnummer) Forhåndskonferanse byggesøknad".

I e-posten må det følge informasjon om: 

 • Eiendommen det gjelder (gårds-/bruksnummer eller adresse)
 • Hva du ønsker å bygge
 • Tegninger av planlagt byggetiltak
 • Alternative tidspunkter det passer for møte.

Du kan lese mer om forhåndskonferanse i byggesaksforskriften § 6-1. 

 

Send inn komplett søknad

Benytt søknadsblanketter fra Direktoratet og send søknaden per e-post til postmottak@sortland.kommune.no.

Søknaden kan også leveres hos Servicetorget, eller sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland