Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for N01 Vestmarka næringsområde - nord

Sortland formannskap vedtok i møte 27.10.22 sak 122/22 høring og offentlig ettersyn av detaljregulering N01 Vestmarka næringsområde – nord, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å følge overordnet plan (Byplanen) ved å tilrettelegge arealer for næringsvirksomhet med tilhørende infrastruktur.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksfremlegget.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 16.12.22 sendes på e-post til postmottak@sortland.kommune.no

Eller i papirformat til:

Sortland kommune
Vesterålsgata 57
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 19/663.