Slik sender du byggesøknad på egenhånd

For en enklere og digital byggesøknadsprosess, kan du benytte deg av digitale søknadsløsninger. Tjenestene veileder deg gjennom stegene i søknadsprosessen for å oppnå en komplett byggesøknad. 

Ved mottak av komplett søknad tilgodeses søker med et fratrekk i gebyrsatsen på kr 1000,-.

Digitale løsninger for byggesøknad

 

Eller du kan gjennomføre søknadsprosessen manuelt ved å gå gjennom punktene under. Søknad faktureres etter gebyrforskriften.

Sjekk om du må sende søknad
Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du går i gang med å bygge, rive eller endre, må du først sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Dette er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

Se bestemmelsene for din eiendom i kommunens kartportal. 

Samle alt du må ha med i byggesøknaden

Beskriv hva du søker om

Her finner du tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Legg med et kort følgebrev som beskriver hva du søker om. Husk å begrunne eventuelle dispensasjoner fra gjeldende plan.

Tegninger og kart

Beregne utnyttelsesgrad

Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden. 

Det gjør du ved å beregne hvor store de eksisterende byggene på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for eiendommen din, eller måle opp bygninger og konstruksjoner som skal regnes med. 

Ved enkle spørsmål kan vi veilede deg, men ved kompliserte utregninger anbefaler vi at du kontakter fagfolk. 

Du finner mer om beregningsgraf i veilederen "Grad av utnytting, beregnings- og måleregler".

Eventuelle dispensasjoner fra lov

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Eventuell endring av avkjørsel

Skal du endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du kontakte Kommunalteknikk ved Sortland kommune.

Vi koordinerer uttalelse fra andre myndigheter

I byggesaker hvor det må fremskaffes tillatelse eller samtykke fra andre offentlige myndigheter, koordinerer og fremskaffer Bygningsmyndigheten dette. Det gjelder byggesaker hvor det er behov for tilknytning til vann og avløp, endring, opprettelse eller endret bruk av avkjørsel samt graving i forurenset grunn.

Rivetillatelse

Før innsending av søknad om rivetillatelse, skal eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen varsles. 

Dersom bygningen er tilkoblet vann- og avløpsnett, skal Kommunalteknikk kontaktes. 

 

Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumenter du trenger til byggesøknaden, må du varsle naboene dine. Du trenger ikke varsle naboene dine om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem. 

Hva skal nabovarselet inneholde? 

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved: 

Slik nabovarsler du

Komplett nabovarsling med automatisk identifisering av naboer til din eiendom kan bestilles gjennom en av kommunens to kartbestillingsportaler. Du kan også varsle naboer ved å få naboliste fra Servicetorget, og fylle ut følgende skjema: 

Etter nabovarselet er sendt, skal naboene får minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. 

Til kommunen skal du legge følgende sammen ved byggesøknaden:

  • Opplysninger gitt i nabovarsel (kopi av nabovarsel)
  • Kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • Eventuelle merknader fra naboene
  • Eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet
Send inn komplett søknad

Benytt søknadsblanketter fra Direktoratet  og send søknaden i en e-post til postmottak@sortland.kommune.no.

Søknaden kan også leveres hos Servicetorget, eller sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland