Arbeidsvarsling

Alle som skal arbeide på, og ved kommunale veier i Sortland skal bruke Staten vegvesens sitt skjema for arbeidsvarsling, og håndbok N301 skal følges.  

Søknad om arbeidsvarsling.

Arbeidet kan ikke starte opp før arbeidsvarslingen er godkjent av Sortland kommune.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid på søknad etter at denne er registrert hos Sortland kommune. Søknader som er mangelfulle eller dårlig utarbeidet returneres.

Det skal så langt som mulig unngås å sperre veier, gang- og sykkelveier og fortau. Hvis dette likevel må gjøres, skal omkjøring og hensyn til myke trafikanter vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Her må det påregnes lengre saksbehandlingstid da nødetater, faste brukere av veien og andre skal bli informert så tidlig som mulig.

Sortland kommune varsler nødetater, faste brukere av veier, skoler, barnehager m.v., og legger ut arbeidet på kommunens hjemmeside.                                               
Hvis det er behov, skal entreprenør/ansvarshavende så tidlig som mulig informere beboere, næringsliv og andre som blir berørt av arbeidet.

Nødetater skal ha tilgang til alle eiendommer.

Søknad om arbeid på eller ved kommunal vei sendes Sortland kommune på e-post til postmottak@sortland.kommune.no,

alternativt til

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland  og merkes arbeidsvarsling.

Gravemelding
Arbeidet kan heller ikke igangsettes uten utfylt gravemelding.