Arbeidsvarsling

Før man iverksetter arbeid på eller ved offentlige veier må man ha godkjent arbeidsvarslingstillatelse fra den aktuelle veimyndigheten. Veimyndigheten skal påse at det er gjort en tilstrekkelig risikovurdering for arbeidet, og at det iverksettes tilstrekkelige varslings- og sikringstiltak for å minimere risiko for skade og trafikale utfordringer. 

Sortland kommune benytter seg av Ledningsportalen til Geomatikk. Her kan en sende inn arbeidsvarslingssøknad, under offentlig søknad. Klikk her for å opprette bruker. 
I utgangspunktet er det bare entreprenører/bedrifter som har anledning til å sende arbeidsvarslingssøknader. 

Ved spørsmål kan dette fremmes til:
Saksbehandler Carl Birkelid Christiansen ved carl.christiansen@sortland.kommune.no, 952 64 462
Driftsleder Geir Henriksen ved geir.henriksen@sortland.kommune.no, 952 64 463

Arbeidet kan ikke starte opp før arbeidsvarslingen er godkjent av Sortland kommune.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid på søknad etter at denne er registrert hos Sortland kommune. Søknader som er mangelfulle eller dårlig utarbeidet returneres. Håndbok N301 legges til grunn for om søknaden kan innvilges. 

Det skal så langt som mulig unngås å sperre veier, gang- og sykkelveier og fortau. Hvis dette likevel må gjøres, skal omkjøring og hensyn til myke trafikanter vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Her må det påregnes lengre saksbehandlingstid da nødetater, faste brukere av veien og andre skal bli informert så tidlig som mulig.
Hvis det er behov, skal entreprenør/ansvarshavende så tidlig som mulig informere beboere, næringsliv og andre som blir berørt av arbeidet.

Nødetater skal ha tilgang til alle eiendommer. 

Registrer arbeidsvarslingssøknader hos Ledningsportalen her!

Gravemelding
Dersom arbeidet innebærer graving må man også innhente gravetillatelse.