Arbeidsvarsling

Før man iverksetter arbeid på eller ved offentlige veier må man ha godkjent arbeidsvarslingstillatelse fra den aktuelle veimyndigheten. Veimyndigheten skal påse at det er gjort en tilstrekkelig risikovurdering for arbeidet, og at det iverksettes tilstrekkelige varslings- og sikringstiltak for å minimere risiko for skade og trafikale utfordringer. 

Søknad om arbeidsvarsling på kommunale veier i Sortland sendes til arbeidsvarsling@sortland.kommune.no

Arbeidsvarslingsmal - Sortland kommune (XLSX, 226 kB)

Arbeidet kan ikke starte opp før arbeidsvarslingen er godkjent av Sortland kommune.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid på søknad etter at denne er registrert hos Sortland kommune. Søknader som er mangelfulle eller dårlig utarbeidet returneres. Håndbok N301 legges til grunn for om søknaden kan innvilges. 

Det skal så langt som mulig unngås å sperre veier, gang- og sykkelveier og fortau. Hvis dette likevel må gjøres, skal omkjøring og hensyn til myke trafikanter vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Her må det påregnes lengre saksbehandlingstid da nødetater, faste brukere av veien og andre skal bli informert så tidlig som mulig.

Sortland kommune varsler nødetater, faste brukere av veier, skoler, barnehager m.v., og legger ut arbeidet på kommunens hjemmeside.                                               
Hvis det er behov, skal entreprenør/ansvarshavende så tidlig som mulig informere beboere, næringsliv og andre som blir berørt av arbeidet.

Nødetater skal ha tilgang til alle eiendommer. 

Søknad om arbeid på eller ved kommunal vei sendes Sortland kommune på e-post til arbeidsvarsling@sortland.kommune.no

alternativt til

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland  og merkes arbeidsvarsling.

Gravemelding
Dersom arbeidet innebærer graving må man også innhente gravetillatelse.