Brann, forebygging og beredskap

Sortland Brann og redning (brannvesenet) ivaretar kommunens plikter etter Brann- og ekplosjonsvernloven
både beredskaps- og forebyggende plikter.
I tillegg skal Brann og redning også ivareta kommunens beredskapsplikter etter Forurensningsloven,
samt bistå kommunens øverste ledelse i annet beredskapsarbeid.

Sortland Brann og redning har to hovedoppgaver:

  • Ansvar for å rykke ut ved brann og akutte hendelser
  • Ansvar for forebygging, feiing og tilsyn av fyringsanlegg og andre tilsyn,
    samt behandling av saker etter Brann- og ekplosjonsvernloven

     

Varsling av brann og ulykker skjer til telefon 110.

 

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om håndtering av farlig stoff

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff

Kontaktinfo

Ståle Rasmussen
Brannsjef
send e-post

952 64 120


BRANN 110