Planer, retningslinjer og strategier

 

Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole 2021-2025 - KIBS

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse - dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet. Dette er vår visjon for Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole – KIBS. Visjonen innebærer at Sortland har barnehager, skoler og SFO som tilbyr tjenester med solid kvalitet, som jobber aktivt og kunnskapsbasert for at alle barn og unge skal være inkludert og verdsatt, og som har ansatte som aktivt jakter på beste praksis. Vår visjon innebærer også at vi har foresatte som er aktivt deltakende i sine barns læring og utvikling. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingsplan for KIBS 2022-2025 (DOCX, 3 MB)

Handlingsplanen skal gi retning for et helhetlig, langsiktig, og systematisk arbeid og slik sikre god kvalitet i tjenestene. Planen skal beskrive konkrete kompetansetiltak, strukturen for felles utviklingsarbeid, milepæler, aktørenes rolle og ansvar, progresjon, samt hvordan evaluere arbeidet underveis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årshjul foreldresamarbeid (PDF, 192 kB)

Årshjul for felles aktiviteter på tvers av barnehager og skoler i Sortland kommune

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vurdering i Sortlandsskolen. (PDF, 419 kB)

Dette dokumentet er et rammeverk for underveisvurdering og halvårsvurdering, herunder hvordan Sortlandsskolen skal organisere utviklingssamtaler og samtaler om fag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retningslinjer for veiledning av nyutdannede (PDF, 233 kB)

Dette er retningslinjer for veiledning av nyutdannede nytilsatte i Sortland kommune. Disse følger de nasjonale retningslinjene for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regional overordnet tilsynsplan for barnehager i Vesterålen og Lødingen (DOCX, 3 MB)

Vedlegg til tilsynsplan - Egenvurderingsskjema for barnehager (PDF, 286 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retningslinjer for overganger (DOCX, 231 kB) 

Overgangene i opplæringsløpet fra barnehage til skole/SFO og fra barnetrinn til ungdomstrinn kan være sårbare faser i barn og unges læringsløp. Det skal derfor være særlig oppmerksomhet rettet mot disse fasene, slik at overgangen oppleves som trygg både for barn, elever og foreldre. En god sammenheng er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, som gir et godt grunnlag for trivsel og læring videre i skoleløpet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LK20 Sortlandsskolen - styringsdokument (PDF, 483 kB) 

Styringsdokument for Sortlandsskolens arbeid med LK20 - Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020