Eiendomsregistret / Matrikkel

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før noe kan føres inn i matrikkelen, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.

Dette gjelder ved oppretting av ny grunneiendom, arealoverføring, grensejustering, kartlegging av grenser etc.

Mer om Matrikkelen
 

Retting av feil i matrikkelen

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

 

Kriterier/vilkår

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen og kommunen vil gjøre en vurdering av saken, dokumentasjonen og om det er mulig å gjennomføre en retting uten oppmålingsforretning.

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.
 

Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.
 

Skjema «Krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen» (PDF, 52 kB)

 

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv.

 

Relaterte tjenester:

Oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense

Grensejustering

Deling - arealoverføring

Sammenslåing av eiendommer

Eiendomsgrenser