Kommunedelplaner, planer og styringsdokument (test)

Test av ulike moduler.

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

 Slik starter du opp et planarbeid

Planinitiativ og avklaringer

SAKSGANG

AVKLARING
Avklarende spørsmål knyttet til behov for reguleringsplan, krav i kommuneplanens arealdel eller annet stiles Planavdelingen, Plan og Miljø ved henvendelse. Det kan også bes om avklaringsmøte. 

For avklaringsmøte benyttes mal for anmodning om møte.

OPPSTART
Før planarbeidet formaliseres, skal plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Det må fremgå av brev eller referat fra oppstartsmøte. Er forslagstiller uenig i kommunens vurdering kan planinitiativet forelegges politisk behandling til endelig avgjørelse.

Kommunen har et digitalt planregister hvor du kan søke opp gjeldende reguleringsplaner for en aktuell eiendom eller område. Planregisteret er tilgjengelig via lenken: Planregister i kommunekart.

MAL

 

 

Oppstartsfase

SAKSGANG

OPPSTARTSMØTE
Til oppstartsmøte er det krav om at planinitiativet i nødvendig grad beskriver de videre premissene for planarbeidet. Ved anmodning om oppstartsmøte benyttes mal for anmodning om møte og vedlegg til anmodning om oppstartsmøte.

Det stilles krav til at den som utarbeider et planforslag er fagkyndig. Plankonsulenten er kommunens primære kontaktpunkt gjennom planprosessen.
 
Planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møtet. I oppstartsmøtet inviteres ulike fagenheter fra kommunen, avhengig av hva saken gjelder. Fra forslagsstiller må både forslagsstiller og plankonsulent stille. Forslagsstiller legger frem planinitiativet, mens kommunen stiller krav til planen, veileder om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet. Saksbehandler hos Planavdelingen skriver referat fra møtet. Referatet godkjennes av møtedeltakerne og vil følge plansaken videre i prosessen. Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt politisk behandling.
 

KUNNGJØRING OG VARSEL OM OPPSTART
Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet startes opp.

 
Varsel om oppstart kan gjøres tilgjengelig via kommunens nettside, etter avtale med kommunen.
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis og referat fra oppstartsmøtet gjøres offentlig.
 

MALER

 

Utarbeide og levere planforslag

SAKSGANG 

 • Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.
 • Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige.
 • Planforslaget må også tilpasses andre relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
 • Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften og nasjonale produktspesifikasjoner.
 • Planforslaget skal leveres digitalt og sendes Planavdelingen ved postmottak@sortland.kommune.no.
 
Når Planavdelingen mottar planleveranse, gjennomgås denne og det kontrolleres om alle dokumenter er i henhold til krav og spesifikasjoner. Dersom det er mangler i planforslaget, sendes dette tilbake til plankonsulent med krav om at manglene utbedres før forslaget kan behandles.
 
Ved godkjent førstegangskontroll behandles innholdet i planen og det er vanlig at det i denne fasen av prosessen gjøres utbedringer og endringer i planleveransen før den er klar til å sendes ut til høring og offentlig ettersyn.
 
Kommunens maler for reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse skal benyttes.
Se mer detaljert om hvilke Krav til planleveranse (PDF, 185 kB) som stilles.

 

MAL 

Høring og offentlig ettersyn

SAKSGANG

Når kommunen mottar forslag til reguleringsplan, skal kommunen innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet.

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig på kommunens nettside og annonseres i lokal avis. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.
 
Dersom reguleringsplan er underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget.
 
Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.
Vedtaksfase

SAKSGANG

Etter at planforslaget har vært til offentlig ettersyn, skal det vurderes på nytt i lys av innkomne uttalelser og om det er tilkommet ny informasjon som har betydning for planen.
 
Dersom planen må endres som følge av ny informasjon eller innsigelser fra myndigheter, må det vurderes om planforslaget skal legges ut på ny høring og offentlig ettersyn. Eventuelt om det skal legges ut på begrenset høring til berørte parter.
 
Forslagsstiller gis mulighet til å kommentere merknader og foreslå endringer i planen.
 
Planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner vedtas i formannskapet. Alle andre plansaker behandles først i formannskapet før de går til kommunestyret til sluttbehandling. I den politiske behandlingen, kan det vedtas å sende saken tilbake til ny behandling. Det kan også gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.
 
Etter vedtak av planen vil kommunen kunngjøre vedtaket. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev.
 
Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planen med planbeskrivelse kunngjøres i lokal avis og gjøres tilgjengelig gjennom kommunens nettside.
 
Etter klagefristens utløp forberedes behandling av eventuelle klager. Kommunen avslutter saken etter klagefristen eventuelt når en eventuell klage er ferdigbehandlet.

 

INNSIGELSER
Innsigelser må ikke forveksles med en uttalelse eller en klage. Det er kun berørte statlige og regionale myndigheter som har innsigelsesmyndighet i reguleringssaker. En innsigelse har i motsetning til en uttalelse/klage oppsettende virkning, det vil si at kommunen og evt. forslagsstiller må søke å komme til enighet med innsigelsesparten. Dersom en ikke kommer til enighet, går saken videre til mekling hos Fylkesmannen.

Klage på vedtak

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtatt plan. Fristen for å klage er gitt for den enkelte planen.

 • Klagen må være skriftlig og begrunnet
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut
 • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
 • Hvis vi ikke er enige i klagen sender vi den videre til Fylkesmannen, som tar den endelige avgjørelsen


Hva skal klagen inneholde?

 • Hvilket vedtak du klager på
 • Den eller de endringene du ønsker
 • Begrunnelsen for klagen
 • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
   

Send klagen til

postmottak@sortland.kommune.no

Du kan også sende brev til:

Sortland kommune
Enhet/avdeling
Postboks 117
8401 Sortland

De som sender inn klager får ikke personlig svar på sin henvendelse.

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

 

 

Slik lages den nye planen

Arbeidet med ny kommunedelplan for Sortland by vil foregå i hele 2020. Ny plan skal vedtas i kommunestyret i juni.
 

Planprogram    Framdrift

Medvirkning 


Nye prosjekter i Sortland kommune 

Prosjekt I
jdhfoa yeheoi hfej hgeuf æhef ehfkø hj hioæ ehioæ hfhisl ihls hflish flhse ifhil fhli hfsløj fil hflihndfæ HIOÆ HILÆEOJFI HIIhhio hior hoih glidh gildhf hdi ghdi hglid hglidhglhj

 

Prosjekt II
jdhfoa yeheoi hfej hgeuf æhef ehfkø hj hioæ ehioæ hfhisl ihls hflish flhse ifhil fhli hfsløj fil hflihndfæ HIOÆ HILÆEOJFI HIIhhio hior hoih glidh gildhf hdi ghdi hglid hglidhglhj
 


Reguleringsplaner
Etiam ultrices mauris et justo accumsan porta. Proin suscipit sed erat eu ullamcorper. Cras iaculis interdum purus non ullamcorper. In nec lacus nec felis porta aliquet.


Bakkelia
Etiam ultrices mauris et justo accumsan porta. Proin suscipit sed erat eu ullamcorper. Cras iaculis interdum purus non ullamcorper. In nec lacus nec felis porta aliquet.

 
Vestmarka
Etiam ultrices mauris et justo accumsan porta. Proin suscipit sed erat eu ullamcorper. Cras iaculis interdum purus non ullamcorper. In nec lacus nec felis porta aliquet.

Hvordan avtale møte med saksbehandler?

Når du har funnet den saksbehandleren du ønsker å snakke med, trykk på "RESERVER" for å se deres kalender og når de har ledig tid. Velg det ledige tidspunktet som passer deg best.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert som du kan, slik at saksbehandleren kan være så forberedt som mulig til møtet.

Forespørselen vil sendes direkte til saksbehandler. Du vil få en bekreftelse fra saksbehandler på e-post om ønsket tidspunkt er godtatt eller ikke.

Personlig oppmøte eller telefon
Du kan velge om du ønsker at møtet skal foregå ved oppmøte, eller via telefon.

Hvor langt møte kan jeg få?
Du kan booke møte for 30 minutter. Dersom du mener du har behov for et lengre møte, oppgi dette i kommentarfeltet i registreringsskjema.

Hvor lenge i forkant må jeg avtale tid?
Ved forespørsler som kommer inn senere enn én arbeidsdag før kan vi ikke garantere svar fra saksbehandler på ønsket tid.

Hvor finner jeg informasjon om reguleringsplan?

Her finner du informasjon om vedtatte reguleringsplaner, behandlingsgebyr for plansaker og en veileder for planprosesser.

Kommunen har et Digitalt planregister i kommunekart hvor du kan søke opp gjeldende reguleringsplaner for en aktuell eiendom eller område. 

I planregisteret skal du automatisk få opp Sortland kommune. Dersom du ikke gjør det, må du oppgi kommunenavn for å få riktig kartlag.

Du kan søke i planregisteret med adresse, sted eller eiendom.

Etter å ha gjort et søk, vil du få informasjon om den aktuelle eiendommen/adressen til øverst til høyre i bildet.

Dersom du trenger veiledning til søk i registeret, kan du besøke siden som gir
Hjelp ved bruk av kommunekart-løsningen  

Min tomt inngår i en reguleringsplan, hva kan jeg bygge?

Dersom du lurer på hva du kan bygge kan du sjekke det på byggesak sine sider her:
Bygge, rive eller endre på eiendommen din

Kan jeg klage eller komme med innspill direkte til saksbehandler?

Klage på en reguleringsplan eller vedtak må leveres skriftlig innen klagefristen, men saksbehandler kan hjelpe deg med prosessen rundt klagebehandling.

Du kan lese mer om klage på vedtak her.

Kan jeg avtale tid til oppstart av planarbeid?

Hvis du vil starte opp en reguleringsplan må du følge Planveilederen, som skal gi en enkel oversikt med fasene i en planprosess.

Hvordan avlyser jeg et avtalt møte?

Dersom du må avlyse et møte, må du ta direkte kontakt med den saksbehandleren som du har avtalt møte med.

Du vil få kontaktinformasjon til saksbehandler på e-post når møtet er bekreftet.

 

 

Høring Byplan Sortland

Send inn dine kommentarer og innspill ved å fylle ut skjema.
Hvis du vil sende pr post bruker du:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Merk med sak 20/1234